آموزشی
تبادل تجربیات آموزشی ودینی  
قالب وبلاگ
لینک های مفید

طرح درس سالانه عربی دوم راهنمایی

 

ماه

هفته

موضوع درس

هدف کلی درس

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

 

 

مهر

 

 

اول

یادآوری

 

آشنایی ویاد آوری قواعد سال گذشته

توضیحی – پرسش وپاسخ

تخته –ماژیک –کتاب

دوم

درس 1

الصدق والمکر

آشنایی ویاد آوری قواعد سال قبل وکاربرد آنهابه صور مختلف

توضیحی – پرسش وپاسخ

ترجمه درس :دانش اموزان نفری یک خط خوانده ترجمه می کنند (همیار )

تخته –ماژیک –کتاب –نوار آموزشی

سوم

 

حل تمارین

آشنا شدن با لغات جدید وپیاده کردن قواعد سال قبل درمتن درس وحل تمارین

توضیحی – پرسش وپاسخ

تخته –ماژیک –کتاب

چهارم

درس2:هل جزاءالاحسان الا الاحسان؟

آشنا شدن با طریقه ساخت دوصیغه اول فعل ماضی وضمایر آنها(مفرد مذکر ومفرد مونث غائب)

 

توضیحی – پرسش وپاسخ-انگشتی ودر صورت کافی بودن وقت نمایشی

ترجمه درس :دانش اموزان نفری یک خط خوانده ترجمه می کنند (همیار)

تخته –ماژیک –کتاب –نمایش درس

 

 

آبان

 

 

اول

 

حل تمارین

آشنا شدن با  دوصیغه اول فعل ماضی وکاربرد انها در جمله وشناخت ریشه فعل

توضیحی – پرسش وپاسخ

وپرسش بروی انگشتان دست

تخته –ماژیک –کتاب

 

دوم

ارزشیابی دودرس

آشنا شدن با نقاط قوت وضعف دانش آموز وتقویت نقاط ضعف

کتبی

برگه امتحانی

 

سوم

درس3:

نتیجة العمل

آشنا شدن با شیوه ساخت چهار صیغه فعل ماضی (مثنی مذکر ومونث وجمع مذکر ومونث  غائب )وضمایر انها وکاربرد آنها در جمله وشناخت علایم صیغه

توضیحی – پرسش وپاسخ وانگشتی ونمایشی

ترجمه درس :دانش اموزان نفری یک خط خوانده ترجمه می کنند (همیار)

تخته –ماژیک –کتاب –دست فرد

 

چهارم

حل تمارین

آشنا شدن با سوالات مربوط به چها ر صیغه وشیوه پاسخ به آنها

توضیحی – پرسش وپاسخ

وپرسش بروی انگشتان دست

 

تخته –ماژیک –کتاب

 

 

آذر

 

 

 

اول

درس4

الحریق

آشنا شدن با شیوه ساخت دوصیغه اول مخاطب فعل ماضی وضمایر آنها(مفرد مذکر ومفرد مونث مخاطب)

 

توضیحی – پرسش وپاسخ انگشتی ودر صورت کافی بودن وقت نمایشی

ترجمه درس :دانش اموزان نفری یک خط خوانده ترجمه می کنند (همیار

تخته –ماژیک –کتاب- تصاویر مرد وزن

 

دوم

حل تمارین  ارزشیابی

آشنا شدن با شیوه های حل تمرین ویافتن نقاط ضعف در ارزشیابی جهت تقویت

توضیحی – پرسش وپاسخ

وپرسش بروی انگشتان دست

تخته –ماژیک –کتاب

 

سوم

درس5

این الرسالة؟    

آشنا شدن باشیوه ساخت چهار صیغه مخاطب فعل ماضی (مثنی مذکر ومونث وجمع مذکر ومونث  مخاطب )وضمایر انها وکاربرد آنها در جمله

توضیحی – پرسش وپاسخ

انگشتی ودر صورت کافی بودن وقت نمایشی

ترجمه درس :دانش اموزان نفری یک خط خوانده ترجمه می کنند (همیار

تخته –ماژیک –کتاب –تصاویر رن ومرد –دست هر فرد

 

چهارم

حل تمارین

آشنا شدن با کاربرد چهار صیغه در جمله وشیوه های حل تمرین

توضیحی – پرسش وپاسخ

وپرسش بروی انگشتان دست

تخته –ماژیک –کتاب

 

 

دی

 

 

 

اول

درس6

المهمة السریة

آشنا شدن باشیوه ساخت دوصیغه متکلم(متکلم وحده –ومتکلم مع الغیر ) وضمایر آنها وکاربرد آنها در جمله

توضیحی – پرسش وپاسخ انگشتی ودر صورت کافی بودن وقت نمایشی

ترجمه درس :دانش اموزان نفری یک خط خوانده ترجمه می کنند (همیار

تخته –ماژیک –کتاب

 

دوم

حل تمارین

آشنا شدن باکاربرد دو صیغه متکلم وحل تمارین مرتبط

توضیحی – پرسش وپاسخ

وپرسش بروی انگشتان دست

تخته –ماژیک –کتاب

 

سوم

امتحان نوبت اول

امتحان نوبت اول

----------------------

-------------------

 

چهارم

امتحان نوبت اول

امتحان نوبت اول

------------------------

--------------------

 

 

بهمن

 

 

 

اول

درس7

السمکة السعیدة

آشنا شدن باشیوه  دوصیغه اول فعل مضارع وضمایر آنها(مفرد مذکر ومفرد مونث غائب)وعلائم مضارع

توضیحی – پرسش وپاسخ

ترجمه درس :دانش اموزان نفری یک خط خوانده ترجمه می کنند (همیار

تخته –ماژیک –کتاب

 

دوم

حل تمارین

آشنا شدن با  دوصیغه اول فعل مضارع وکاربرد انها در جمله وشناخت علایم مضارع فعل

توضیحی – پرسش وپاسخ

وپرسش بروی انگشتان دست

تخته –ماژیک –کتاب

 

سوم

درس8

الربیع والاطفال

آشنا شدن با چهار صیغه فعل مضارع (مثنی مذکر ومونث وجمع مذکر ومونث  غائب )وضمایر انها وکاربرد آنها در جمله

 

توضیحی – پرسش وپاسخ

ترجمه درس :دانش اموزان نفری یک خط خوانده ترجمه می کنند (همیار

تخته –ماژیک –کتاب

 

چهارم

حل تمارین

آشنا شدن با سوالات مربوط به چها ر صیغه وشیوه پاسخ به آنها

توضیحی – پرسش وپاسخ

وپرسش بروی انگشتان دست

تخته –ماژیک –کتاب

 

 

اسفند

 

 

 

اول

ارزشیابی

آشنا شدن با نقاط قوت وضعف دانش آموز وتقویت نقاط ضعف

کتبی

برگه امتحانی

 

دوم

درس9

طوبی لک

آشنا شدن با  دوصیغه اول مخاطب فعل مضارع وضمایر آنها(مفرد مذکر ومفرد مونث مخاطب)

 

توضیحی – پرسش وپاسخ

ترجمه درس :دانش اموزان نفری یک خط خوانده ترجمه می کنند (همیار

تخته –ماژیک –کتاب

 

سوم

حل تمارین

آشنا شدن با شیوه های حل تمرین

توضیحی – پرسش وپاسخ

وپرسش بروی انگشتان دست

تخته –ماژیک –کتاب

 

چهارم

درس10

مومنة آل فرعون

آشنا شدن با چهار صیغه مخاطب فعل مضارع (مثنی مذکر ومونث وجمع مذکر ومونث  مخاطب )وضمایر انها وکاربرد آنها در جمله

توضیحی – پرسش وپاسخ

ترجمه درس :دانش اموزان نفری یک خط خوانده ترجمه می کنند (همیار

تخته –ماژیک –کتاب

 

فروردین

 

 

 

 

اول

عید نوروز

تعطیل رسمی

------------------------

-----------------

 

دوم

عید نوروز

تعطیل رسمی

-----------------------

----------------

 

 

سوم

 

بررسی پیک بهاری

آشنا شدن با مطالب پیک بهاری

توضیحی - همیار

 

 

چهارم

حل تمارین

آشنا شدن با کاربرد چهار صیغه در جمله وشیوه های حل تمرین

توضیحی – پرسش وپاسخ

وپرسش بروی انگشتان دست

تخته –ماژیک –کتاب

 

 

 

اردیبهشت

 

 

 

 

 

 

اول

درس 11

آشنا شدن با دوصیغه متکلم(متکلم وحده –ومتکلم مع الغیر ) وضمایر آنها وکاربرد آنها در جمله

توضیحی – پرسش وپاسخ

ترجمه درس :دانش اموزان نفری یک خط خوانده ترجمه می کنند (همیار

تخته –ماژیک –کتاب

 

دوم

حل تمارین

آشنا شدن باکاربرد دو صیغه متکلم وحل تمارین مرتبط

توضیحی – پرسش وپاسخ

وپرسش بروی انگشتان دست

تخته –ماژیک –کتاب

 

سوم

درس12:تمارین عامه

آشنا شدن با سوالات مختلف وپاسخ به آنها ودوره قواعد

توضیحی – پرسش وپاسخ

-

تخته –ماژیک –کتاب

 

چهارم

دوره ورفع اشکال

آشنایی با نقاط قوت ویافتن نقاظ ضعف جهت تقویت وکار بیشتر

توضیحی  - مشارکتی

تخته – ماژیک – کتاب کار

 

 

 

 

 

 

[ شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ ] [ 16:20 ] [ م.جوادنیا ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

به وبلاگ اینجانب خوش آمدید
این وبلاگ به منظور اطلاع رسانی به همکاران محترم دروس دینی وعربی وقرآن دوره راهنمایی منطقه سربیشه ایجادشده ،لذا همکاران محترم می توانند با این وبلاگ وهمچنین ایمیل تجربیات ونظرات خود را ارسال نمایند
لینک های مفید
<
امکانات وب
کد پیغام خوش آمدگویی

دریافت کد صلوات شمار

امارگیر حرفه ای سایت


استخاره آنلاین با قرآن کریم


آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

 

دریافت کد آپلود سنتر

تعبیر خواب آنلاین